نتایج جستجو برای «Distillation Column»

تعداد کلیک: 983
عنوان انگلیسی: Dynamic Distillation Column
لینک: http://codesara.ir/content/m1295911-dynamic-distillation-column
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1295911
تعداد کلیک: 1849
عنوان انگلیسی: Distillation column model
لینک: http://codesara.ir/content/m1258840-distillation-column-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1258840
تعداد کلیک: 873
عنوان انگلیسی: LQG-LTR
لینک: http://codesara.ir/content/m1296244-lqg-ltr
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1296244

روش مک کابه و تیل برای مدل سازی یک ستون تقطیر باینری (دو دویی)