نتایج جستجو برای «Distillation»

تعداد کلیک: 2133
عنوان انگلیسی: Distillation column model
لینک: http://codesara.ir/content/m1258840-distillation-column-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1258840
تعداد کلیک: 1117
عنوان انگلیسی: Dynamic Distillation Column
لینک: http://codesara.ir/content/m1295911-dynamic-distillation-column
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1295911
تعداد کلیک: 996
عنوان انگلیسی: LQG-LTR
لینک: http://codesara.ir/content/m1296244-lqg-ltr
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1296244

نقشه منحنی پس ماند برای مخلوط سه گانه بنزن، تولوئن و پی زیلن