نتایج جستجو برای «Deconvolution»

تعداد کلیک: 2413
عنوان انگلیسی: Maximum Correlated Kurtosis Deconvolution (MCKD)
لینک: http://codesara.ir/content/m1357185-maximum-correlated-kurtosis-deconvolution-mckd
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1357185
تعداد کلیک: 751
عنوان انگلیسی: Bregman Cookbook
لینک: http://codesara.ir/content/m1171400-bregman-cookbook
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1171400
تعداد کلیک: 1875
عنوان انگلیسی: maxstar
لینک: http://codesara.ir/content/m1502606-maxstar
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1502606
تعداد کلیک: 1423
عنوان انگلیسی: Estimation for Hidden Processes
لینک: http://codesara.ir/content/m1175240-estimation-for-hidden-processes
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1175240

دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)