دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)

عنوان انگلیسی: Minimum Entropy Deconvolution (MED 1D and 2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۸۵کلید واژه ها:۱d2dConvolutionDeconvolutiondspEntropyfilterfunctional analysismaximum entropy deconvolutionmedminimumminimum entropy deconvolutionoptimizationsignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)

عنوان انگلیسی: Minimum Entropy Deconvolution (MED 1D and 2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۵۴کلید واژه ها:۱d2dConvolutionDeconvolutiondspEntropyFault Detectionfiltermaximum entropy deconvolutionmedminimumminimum entropy deconvolutionoptimizationsignal processingتشخیص خطاتشخیص خطا Read More →

دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)

عنوان انگلیسی: Minimum Entropy Deconvolution (MED 1D and 2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۹۵کلید واژه ها:۱d2dConvolutionDeconvolutiondspEntropyfilterinformation theorymaximum entropy deconvolutionmedminimumminimum entropy deconvolutionoptimizationsignal processingآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی Read More →

حداکثر دکانولوشن درجه اوج همبسته (MCKD)

عنوان انگلیسی: Maximum Correlated Kurtosis Deconvolution (MCKD)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۳۸کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاbearing faultckcorrelated kurtosisDeconvolutionFault DetectionFilter Designgear faultmaximum correlated Read More →

maxstar

عنوان انگلیسی: maxstarزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۹۷کلید واژه ها:information theoryMAXIMUM CORRELATED KURTOSIS DECONVOLTUIONاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور القایی Read More →

کتاب آشپزی برگمن

عنوان انگلیسی: Bregman Cookbookزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۹کلید واژه ها:۳d processingbregmancompress sensingConvolutionDeconvolutiondenoisingfunctional analysisimage processingl1rofsignal processingsparsesparsitytotal variationبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکتاب آشپزی Read More →

Deconvolution گرادیان نزولی یک بعدی

عنوان انگلیسی: Descent Gradient 1D Deconvolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۶کلید واژه ها:SASimulated Annealingالگوریتم های فرا ابتکاریبهینه سازیبهینه سازی هوشمندتبرید شبیه‌سازی شدهشبیه سازی بازپختشبیه Read More →