تجزیه هسته

عنوان انگلیسی: Kernel decompositionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۰۵کلید واژه ها:Convolutiondimensionalityindependentfilterfunctional analysisimage processingndseparable convolutionseparable kernelبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتتجزیه هستهKernel decomposition فرم Read More →

تجزیه ماتریس

عنوان انگلیسی: Matrix Decompositionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۱کلید واژه ها:choleskycholesky decompositioncorrelation matrixDecompositionEconometricsEconomicsfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringFinancial Toolboxmathematicsoptimizationpositive definitesemi positive definitespectral decompositionstatisticsاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →