شبیه سازی نرخ خطای بیتی کد همینگ ۷,۴

عنوان انگلیسی: (۷,۴)Hamming Code Bit Error Rate Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۵۷کلید واژه ها:AWGNbercommunicationCommunicaton Systemhamming codehard decodingml decisionparity bitssoft decodingsyndrome decodingتحلیل سیستم های Read More →

تفاضل رمزگذاری-رمز گشایی

عنوان انگلیسی: Differential Encoding-Decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۸کلید واژه ها:codingcoding theoryCryptographyDecodingDecryptiondifferentialEncodingInformation Securityinformation theorynumeric valuesvectorاطلاعاتامنیت اطلاعاتبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

FLAC خوان سریع

عنوان انگلیسی: Fast FLAC readerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۱کلید واژه ها:audioCryptographyDecodingDecryptionflaclosslessبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزدیکدینگرمزرمزگشاییرمزنگاریسیستم های رمزیFLAC خوان سریعFast FLAC reader Read More →

مثال کدگشایی دستی رید-سالامون

عنوان انگلیسی: Manual Reed Solomon (RS) Decoding Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۲کلید واژه ها:CommunicationsCryptographyDecodingDecryptiondigital communicationsgalois fieldgfgf2manualreed solomonreedsolomonrssklarبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزدیکدینگرمزرمزگشاییرمزنگاریسیستم Read More →

تصمیم گیری سخت کدگذاری-کدگشایی پیچشی

عنوان انگلیسی: hard decision convolutional coding_decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۸کلید واژه ها:ber curvecoding theoryCommunicationsConvolutionconvolutional codingcv codefunctional analysisinformation theoryviterbiاطلاعاتبازیابی اطلاعاتبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

روش رمزگذاری و رمزگشایی محاسباتی برای فشرده سازی متن

عنوان انگلیسی: Arithmetic coding and decoding for Text Compressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۰کلید واژه ها:arithmetic codingcoding theoryCommunicationsCompressionCompression in MATLABCryptographyData CompressionDecodingDecryptioninformation theorytext compressionاطلاعاتالگوریتم های Read More →