جنگل تصادفی

عنوان انگلیسی: Random Forestزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۵۷کلید واژه ها:cart treesclassification treeData MiningDecision Treefeature selectionmachine learningrandom forestregression treestatisticstree ensemblestreebaggerانتخاب خاصیتانتخاب خواص مهمانتخاب ویژگیانتخاب Read More →

کارت فازی یا Fuzzy Cart

عنوان انگلیسی: Fuzzy CARTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۶۰کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFIScartFISFuzzy Inference systemfuzzy logicانفیسپیاده سازی انفیس در متلبسیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقیسیستم Read More →

تجزیه و تحلیل ویژگی مربع چی

عنوان انگلیسی: chi square feature analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۷۸کلید واژه ها:chi square feature analysisData MiningDimensionality Reductionfeature selectionFirst Componentmachine learningMobile RobotpcaPrinciple Component Analysisآنالیز Read More →

درخت تصمیم باینری

عنوان انگلیسی: Binary decision treeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۸کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingimage processingmachine learningpattern recognitionاستخراج ویژگیبازشناخت الگوبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →