نتایج جستجو برای «Decision Tree»

تعداد کلیک: 1948
عنوان انگلیسی: Random Forest
لینک: http://codesara.ir/content/m1360480-random-forest
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1360480
تعداد کلیک: 2012
عنوان انگلیسی: Fuzzy CART
لینک: http://codesara.ir/content/m1000672-fuzzy-cart
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1000672
تعداد کلیک: 2060
عنوان انگلیسی: chi square feature analysis
لینک: http://codesara.ir/content/m1358286-chi-square-feature-analysis
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1358286
تعداد کلیک: 1865
عنوان انگلیسی: Binary decision tree
لینک: http://codesara.ir/content/m1126841-binary-decision-tree
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1126841

فیلم آموزشی رایگان طبقه بندی یا Classification