نتایج جستجو برای «Data Compression»

تعداد کلیک: 3314
عنوان انگلیسی: Read and write miniSEED file
لینک: http://codesara.ir/content/m1122444-read-and-write-miniseed-file
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1122444
تعداد کلیک: 2089
عنوان انگلیسی: NIST (ANSI_NIST-ITL 1-2000) library (for Windows)
لینک: http://codesara.ir/content/m1409657-nist-ansi-nist-itl-1-2000-library-for-windows
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1409657
تعداد کلیک: 799
عنوان انگلیسی: My Image Compression
لینک: http://codesara.ir/content/m1121787-my-image-compression
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1121787

فیلم آموزشی رایگان روش های پیش پردازش داده ها در داده کاوی