تبدیل موجک گسسته got Daub2

عنوان انگلیسی: Discret Wavelet Transform got Daub2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۳کلید واژه ها:daubechiesdb2discrete wavelet transformDWTsignal processingvibrationwaveletارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانتبدیل موجک گسسته Read More →

آشکارسازی پیک R با استفاده DWT و کلاس بندی آریتمی با استفاده از کلاسیفایر بیزی

عنوان انگلیسی: R-peak detection using DWT and classification of arrhythmia using bayesian classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۹کلید واژه ها:bayesian classifierBiomedical EngineeringDWTECGElectrocardiographyrpeakwaveletWavelet Transformپردازش سیگنال Read More →

محاسبه نرخ ضربان توسط DWT

عنوان انگلیسی: Calculating Beat rate of heart by DWTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۸کلید واژه ها:beat rateBiomedical EngineeringdaubechiesECGElectrocardiographyheartheart beattime frequencywaveletwaveletsپردازش سیگنال های زیستیتحلیل سیگنال Read More →