نتایج جستجو برای «Crisp»

تعداد کلیک: 958
عنوان انگلیسی: Contingency periodogram
لینک: http://codesara.ir/content/m1334850-contingency-periodogram
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1334850
تعداد کلیک: 1068
عنوان انگلیسی: Dunn's index
لینک: http://codesara.ir/content/m1089447-dunns-index
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1089447
تعداد کلیک: 5216
عنوان انگلیسی: Fuzzy ARTMAP
لینک: http://codesara.ir/content/m1436713-fuzzy-artmap
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1436713
تعداد کلیک: 1176
عنوان انگلیسی: Multiscale Permutation Entropy (MPE)
لینک: http://codesara.ir/content/m1339702-multiscale-permutation-entropy-mpe
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1339702
تعداد کلیک: 1096
عنوان انگلیسی: Medium Model
لینک: http://codesara.ir/content/m1339256-medium-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1339256
تعداد کلیک: 3199
عنوان انگلیسی: Ensemble Toolbox
لینک: http://codesara.ir/content/m1085607-ensemble-toolbox
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1085607
تعداد کلیک: 687
عنوان انگلیسی: Compute the Entropy of an entered text string
لینک: http://codesara.ir/content/m1334638-compute-the-entropy-of-an-entered-text-string
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1334638

مدلی احتمالی برای رقابت و مقایسه میان طبقه بندی کننده ها