تجزیه هسته

عنوان انگلیسی: Kernel decompositionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۸۸کلید واژه ها:Convolutiondimensionalityindependentfilterfunctional analysisimage processingndseparable convolutionseparable kernelبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتتجزیه هستهKernel decomposition فرم Read More →

کانولوشن N بعدی تفکیک پذیر

عنوان انگلیسی: Separable N-Dimensional Convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۲کلید واژه ها:۳d4dConvolutionfunctional analysisndseparabilitysignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن N بعدی تفکیک پذیرSeparable Read More →

کانولوشن دوبعدی با استفاده از تبدیل فوریه سریع

عنوان انگلیسی: ۲-D convolution using the FFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۲۸کلید واژه ها:۲dConvolutionconvolve2fftfilteringfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن دوبعدی با Read More →

کانولوشن برپایه FFT

عنوان انگلیسی: FFT-based convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۸کلید واژه ها:convconv2convnConvolutionfftfunctional analysisgpujacketبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن برپایه FFTFFT-based convolution فرم عضویت در Read More →

فیلتر کانولوشن CUDA

عنوان انگلیسی: CUDA Convolution filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۶کلید واژه ها:clusterConvolutioncudafftfunctional analysishpcParallel Computingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتفیلتر کانولوشن CUDACUDA Convolution filter Read More →

کانولوشن

عنوان انگلیسی: Convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۷۸کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشنConvolution فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   شما Read More →

کانولوشن کاتریس با رزولوشن زیرپیکسل

عنوان انگلیسی: Matrix Convolution with Sub-Pixel Resolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۶کلید واژه ها:۲dbilinearConvolutionconvolvefunctional analysisimageinterpolationmatrixprocessingresolutionsubpixelبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن کاتریس با رزولوشن Read More →

فیلتر سریع FFW در غرب

عنوان انگلیسی: FFW Fastest Filtering in the Westزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۸۲کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاconvconv2Convolutioncorrelationfftfft2filter analysisFilter Designfunctional analysisnormalized crosscorsignal processingبینایی Read More →