نتایج جستجو برای «Control theory»

تعداد کلیک: 5481
عنوان انگلیسی: Inverted Pendulum
لینک: http://codesara.ir/content/m1153572-inverted-pendulum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1153572
تعداد کلیک: 2407
عنوان انگلیسی: Evaporator and Gradient Control
لینک: http://codesara.ir/content/m1148953-evaporator-and-gradient-control
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1148953
تعداد کلیک: 1837
عنوان انگلیسی: Position Control of a DC Motor
لینک: http://codesara.ir/content/m1160616-position-control-ofdc-motor
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1160616

فیلم آموزشی رایگان کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD)