نتایج جستجو برای «Communicaton System»

تعداد کلیک: 16405
عنوان انگلیسی: MATLAB for Digital Communication
لینک: http://codesara.ir/content/m1075581-matlab-for-digital-communication
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1075581
تعداد کلیک: 996
عنوان انگلیسی: Digital Communication System
لینک: http://codesara.ir/content/m1102646-digital-communication-system
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1102646
تعداد کلیک: 684
عنوان انگلیسی: MIMO Channel Capacity
لینک: http://codesara.ir/content/m1106820-mimo-channel-capacity
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1106820
تعداد کلیک: 1137
عنوان انگلیسی: A 802.16d System
لینک: http://codesara.ir/content/m1097471-802-16d-system
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1097471
تعداد کلیک: 645
عنوان انگلیسی: Fast Circular (Periodic) Cross Correlation
لینک: http://codesara.ir/content/m1103525-fast-circular-periodic-cross-correlation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1103525

کاربرد متلب در مخابرات دیجیتال