نرخ پیوند به واسطه ارتباطات BlockSEt

عنوان انگلیسی: Link Budgets with Communications Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۶کلید واژه ها:communications blocksetCommunicaton SystemDigital Signal Processingdsplink budgetphy layersnrپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش Read More →

سیستم های ارتباطی مدرن

عنوان انگلیسی: Modern Communications Systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۷کلید واژه ها:Communicationscommunications systemsCommunicaton Systemcompanionmatlabتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های Read More →

مثال کدگشایی دستی رید-سالامون

عنوان انگلیسی: Manual Reed Solomon (RS) Decoding Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۱کلید واژه ها:CommunicationsCryptographyDecodingDecryptiondigital communicationsgalois fieldgfgf2manualreed solomonreedsolomonrssklarبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزدیکدینگرمزرمزگشاییرمزنگاریسیستم Read More →

منحنی های سیستم های ارتباطی مرجع

عنوان انگلیسی: Communication Systems Reference Curvesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۳۰کلید واژه ها:AWGNberCommunicationsCommunicaton SystemConvolutionconvolutional codedemofading channelfunctional analysismonte carlorayleighsimulinkwirelessالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیبینایی Read More →

مدل های سیمولینک CDMA2000 downlink

عنوان انگلیسی: CDMA2000 Downlink Simulink Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۹۱کلید واژه ها:can you please get help aboutcdmacdma2000CommunicationsCommunicaton SystemConvolutiondigitalDigital Signal Processingdspertmsfunctional analysisi am trying Read More →

BPSK در حوزه زمان و حوزه فرکانس

عنوان انگلیسی: BPSK (time and frequency domain)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۱کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskCommunicationsDigital Modulationmodulationsignal processingsimulationsimulinkwirelessفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالمدولاسیون مبتنی Read More →

ماتریس های چک توازن (Parity) برای کدهای DVBS2

عنوان انگلیسی: Parity Check Matrices of DVBS2 codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۵کلید واژه ها:channel codingCommunicationsinformation theoryldpcاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی Read More →

سیستم های ارتباطی آنالوگ و دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital and Analog Communications Systems, 6eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۶کلید واژه ها:analogcommunicationCommunicationsCommunicaton Systemdigitalengineering studentsintroductoryتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های Read More →