کلاس ذخیره سازی سفارشی پارامتر مشخص آدرس

عنوان انگلیسی: Address Specific Parameter Custom Storage Classزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۷کلید واژه ها:custom storage classdata objectsEmbedded Centerembedded codeMicroprocessorparametersproduction coderealtime workshopverificationالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاطراحی Read More →

بررسی صحت کد DSP با استفاده از UDP

عنوان انگلیسی: DSP Code Verification using UDPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۲۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCode VerificationCode Verification in MATLABDigital Signal ProcessingdspEmbedded CenterFixed-PointFixed-Point Toolboxhardware Read More →

IO خارجی و بلوک حالت اطلاعات

عنوان انگلیسی: External IO and State Information Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۷۲کلید واژه ها:code generationCode VerificationCode Verification in MATLABembedded codeexternalinputlistoutputProgram Verificationrealtime workshopsimulinkstateverificationاعتبارسنجی برنامهاعتبارسنجی Read More →

نمونه برنامه Blackfin دو هسته ای

عنوان انگلیسی: Dual Core Blackfin Application Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۵۱کلید واژه ها:bf561blackfinCode Verification in MATLABdual coreembedded codemultiprocessorproduction codeProgram Verificationrealtime workshoptargetverificationاعتبارسنجی برنامهاعتبارسنجی برنامه Read More →

بررسی صحت کد ها با استفاده از RTDX

عنوان انگلیسی: Code Verification using RTDXزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۳۶کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCode VerificationCode Verification in MATLABDigital Signal ProcessingdspEmbedded Centerfirmware ti dsp Read More →

راهنمای آموزشی حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loop tutorialزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۱کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointDigital Signal ProcessingdspFixed-PointFixed-Point ToolboxPhase-Locked LoopPLLpll vco nco phase locked loop Read More →