منحنی بازده اسپیلاین مکعبی طبیعی

عنوان انگلیسی: Natural Cubic Splines Yield Curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۶کلید واژه ها:Curve FittingfinanceFunction ApproximationFunction Fittingnatural cubic splineseed pointsstatisticsyield curvezero yield curveاستنباط آماریانالیز Read More →

جعبه ابزار خوشه بندی

عنوان انگلیسی: Clustering Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۹۳کلید واژه ها:Cluster Analysiscluster validityclusteringemEntropyFuzzy Clusteringgathgevagustafinformation theoryprobabilitystatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل خوشهخوشه بندیخوشه بندی فازیداده Read More →

جعبه ابزار هسته چندگانه یاب

عنوان انگلیسی: Multi-FindCore Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۹کلید واژه ها:biotechnmrprotein structureSASimulated Annealingstatisticstoolboxtrajectory analysisالگوریتم های فرا ابتکاریبهینه سازیبهینه سازی هوشمندتبرید شبیه‌سازی شدهشبیه سازی بازپختشبیه Read More →

رسم دندروگرام قطبی

عنوان انگلیسی: Draw a Polar Dendrogramزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۴کلید واژه ها:Automatic ClassificationCluster AnalysisclusteringData Miningdemodendrogramgraphicsmachine learningpick of the weekplotpotwprobabilitystatisticssuggestions on how to make Read More →

ویژگی های بافت GLCM

عنوان انگلیسی: GLCM texture featuresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۱۳کلید واژه ها:Entropyglcminformation theorytexture featuresآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه اطلاعاتویژگی Read More →

جعبه ابزار خوشه بندی و تجزیه و تحلیل داده

عنوان انگلیسی: Clustering and Data Analysis Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۶۱کلید واژه ها:ClassificationCluster Analysiscluster validityclusteringcmeansData MiningFuzzy Clusteringfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxkmeansneural networkneural networksPattern Miningآموزش Read More →