نتایج جستجو برای «Circular Pattern»

تعداد کلیک: 787
عنوان انگلیسی: radiation pattern of UCA and ULA antenna array
لینک: http://codesara.ir/content/m1047536-radiation-pattern-of-uca-and-ula-antenna-array
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1047536
تعداد کلیک: 1446
عنوان انگلیسی: Circular Hough Trasform in Polar Domain
لینک: http://codesara.ir/content/m1475006-circular-hough-trasform-in-polar-domain
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1475006
تعداد کلیک: 988
عنوان انگلیسی: Elementary Cellular Automata
لینک: http://codesara.ir/content/m1074601-elementary-cellular-automata
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1074601

فیلم آموزشی رایگان دستورات ترسیمی سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز (بخش یکم)