حالت‌های پایدار چندگانه در یک کاتالیست

عنوان انگلیسی: Multiple steady states in a catalystزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۲کلید واژه ها:chemistry heterogeneous catalysis multiplicityTransportationارتباطاتترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهکاناللجستیکهدایت ترابریحالت‌های پایدار چندگانه در Read More →

هیتر حمام شن سیال شده

عنوان انگلیسی: Fluidized Sand Bath Heaterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۸کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتfluidizationgassolidHeat TransferHeat Transfer in MATLABmodelsimulationانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در متلبانتقال گرماانرژی Read More →

گرمکن سیال شن و ماسه

عنوان انگلیسی: Fluidized Sand Bath Heaterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۲کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical SystemsfluidizationgassolidHeat TransferMATLAB for Chemical Engineersmodelsimulationسیستم های Read More →