نتایج جستجو برای «Chemical Engineering in MATLAB»

تعداد کلیک: 643
عنوان انگلیسی: Fluidized Sand Bath Heater
لینک: http://codesara.ir/content/m1080200-fluidized-sand-bath-heater
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1080200
تعداد کلیک: 760
عنوان انگلیسی: Ehrenfest's Lottery
لینک: http://codesara.ir/content/m1080098-ehrenfests-lottery
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1080098
تعداد کلیک: 647
عنوان انگلیسی: Finding the Eigenvalues of a Matrix
لینک: http://codesara.ir/content/m1080109-finding-the-eigenvalues-ofmatrix
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1080109
تعداد کلیک: 1450
عنوان انگلیسی: Absorption of Acetone in Air Using Water
لینک: http://codesara.ir/content/m1078229-absorption-of-acetone-in-air-using-water
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1078229

استفاده از بهینه سازی برای مطالعه فرایندهای شیمیایی