نتایج جستجو برای «Chemical Engineering»

تعداد کلیک: 742
عنوان انگلیسی: Fluidized Sand Bath Heater
لینک: http://codesara.ir/content/m1080200-fluidized-sand-bath-heater
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1080200
تعداد کلیک: 1742
عنوان انگلیسی: Absorption of Acetone in Air Using Water
لینک: http://codesara.ir/content/m1078229-absorption-of-acetone-in-air-using-water
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1078229

استفاده از روش ادامه طول کمان در دینامیک شیمیایی غیر خطی