نتایج جستجو برای «Character Recognition»

تعداد کلیک: 2446
عنوان انگلیسی: Optical Character Recognition (OCR)
لینک: http://codesara.ir/content/m1134986o-ptical-character-recognition-ocr
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1134986
تعداد کلیک: 1902
عنوان انگلیسی: Character Recognition Using Neural Networks
لینک: http://codesara.ir/content/m1076571-character-recognition-using-neural-networks
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1076571
تعداد کلیک: 1605
عنوان انگلیسی: Morphological Character Recognition
لینک: http://codesara.ir/content/m1077238-morphological-character-recognition
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1077238
تعداد کلیک: 3736
عنوان انگلیسی: Feature Extraction for Character Recognition
لینک: http://codesara.ir/content/m1000561-feature-extraction-for-character-recognition
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1000561
تعداد کلیک: 1098
عنوان انگلیسی: Font Recognition Using Variogram Fractal Dimension
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-174font-recognition-using-variogram-fractal-dimension
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-174
تعداد کلیک: 1692
عنوان انگلیسی: Hand-Drawn Sample Images of English Characters
لینک: http://codesara.ir/content/m1076804-hand-drawn-sample-images-of-english-characters
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1076804

فیلم آموزشی رایگان شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network در متلب(بخش یکم)