تبدیل موجک پیوسته و معکوس

عنوان انگلیسی: continuous wavelet transform and inverseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۴کلید واژه ها:CWTinverseOscillatorsignal processingtime frequencytimefrequencywaveletwaveletsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازتبدیل موجک پیوسته Read More →

محاسبه ضربان ECG

عنوان انگلیسی: ECG Beat Calculationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۷کلید واژه ها:Biomedical EngineeringcardiologycsvCWTdspECGecg signalElectrocardiographyfrequencyheartratewaveletپردازش سیگنال های زیستیتحلیل سیگنال های قلبیسنجش سیگنال های زیستیسنجش سیگنال Read More →