فیلترهای باترورث

عنوان انگلیسی: Butterworth Filtersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۲۶کلید واژه ها:acousticsband passband stopbandpassbandstopbutterbutterworthDigital Signal Processingdspfilteringfiltfiltfrequencyfreqzhigh passhighpasshipasslopasslow passlowpassپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی Read More →

کانال انتقال داده های عددی

عنوان انگلیسی: Baseband numeric transmissionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۵کلید واژه ها:askCommunicationsCommunicaton Systemconstellationeyediagrammodulationsnoiseqamتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های مخابراتی Read More →

تحلیلگر جریان صدای زنده و مربی صدا

عنوان انگلیسی: Live audio stream analyser and voice coachزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۰کلید واژه ها:analoginputanalysisaudiobandpasscoachdaqDAQ Carddata acquisitionfastfftfilteringfourierfrequencylivemeasurementrealtimesamplingsignal processingsingingsoundstreamtransformvoiceاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری Read More →

فیلتر گابور دوبعدی (ver 1,2,3)

عنوان انگلیسی: ۲D Gabor Filter(Ver1,2,3)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۰۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۲dConvolutionFilter DesignfilteringFingerprintfunctional analysisgabor filterImage Enhancementimage processingmathematical modelingsignal processingvisual cortاثر Read More →