شناسایی چهره مبتنی بر هیستوگرام پردازش شده

عنوان انگلیسی: Processed Histogram based Face Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۰۷کلید واژه ها:absolute distancecomputer visionDigital Image Processinghistogramimage processingmean based bin formationorlبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش Read More →

ابزار آستانه گذاری دستی

عنوان انگلیسی: Manual Thresholding Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۵۴کلید واژه ها:Balanced histogram thresholdinggrayscale intensity image segmentationgui toolimage processingmanual thresholdOtsu Methodthreshold levelآستانه گذاری بر Read More →

بلاک همپوشانی هیستوگرام

عنوان انگلیسی: Histogram Overlay Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۹کلید واژه ها:blocksetcomputer visionDigital Image ProcessingDigital Signal Processingdspgraphicshistogram overlayimageimage processingtextvideoبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالپردازش Read More →

آبشار ۳D IMAQ

عنوان انگلیسی: ۳D IMAQ Waterfallزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۹کلید واژه ها:applicationexamplehistogramImage Acquisitionimage captureimage processingimaqVideo Processingwaterfallاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویربینایی Read More →

آستانه گذاری

عنوان انگلیسی: Thresholdingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۸کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxthresholding for medical imagingاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست Read More →