دانلود رایگان پایان نامه: الگوریتم مورچگان مبتنی بر تخمین و جستجوی محلی مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP احتمالاتی (تصادفی)

عنوان انگلیسی: Thesis: Estimation-based Ant Colony Optimization and Local Search for the Probabilistic Traveling Salesman Problemتوضیحات:  تعداد کلیک: ۱۸۰۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: بررسی چند مسأله بهینه سازی ترکیبیاتی که الگوریتم مورچگان برای آن ها تغییر ناپذیر است

عنوان انگلیسی: Thesis: Some Combinatorial Optimization Problems on which Ant Colony Optimization is Invariantتعداد کلیک: ۹۱۸کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزگزارش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: نسخه جامع الگوریتم بهینه سازی مورچگان برای مسائل بهینه سازی پیوسته

عنوان انگلیسی: Thesis: A Unified Ant Colony Optimization Algorithm for Continuous Optimizationتعداد کلیک: ۳۱۷۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزگزارش آکادمیکدانلود رایگان Read More →

بهینه سازی کلونی مورچه ها ACO

عنوان انگلیسی: Ant Colony Optimization (ACOزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۷۶کلید واژه ها:ACOamrit wanderAnt ColonyAnt Colony Optimizationdynamic job shop schedulling problemi am doing reserch Read More →