نتایج جستجو برای «Aerospace»

تعداد کلیک: 2959
عنوان انگلیسی: Polyhedron Inertial Properties
لینک: http://codesara.ir/content/m1028061-polyhedron-inertial-properties
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1028061
تعداد کلیک: 2080
عنوان انگلیسی: HL-20 Lifting Body
لینک: http://codesara.ir/content/m1018166-hl-20-lifting-body
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1018166
تعداد کلیک: 3482
عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzer
لینک: http://codesara.ir/content/m1006403-airfoil-analyzer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1006403
تعداد کلیک: 2655
عنوان انگلیسی: Numerical Computing with Simulink
لینک: http://codesara.ir/content/m1026303-numerical-computing-with-simulink
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1026303
تعداد کلیک: 1887
عنوان انگلیسی: The code for solving Wahba's problem
لینک: http://codesara.ir/content/m1034448-the-code-for-solving-wahbas-problem
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1034448
تعداد کلیک: 1529
عنوان انگلیسی: 1903 Wright Flyer
لینک: http://codesara.ir/content/m1038187-1903-wright-flyer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1038187
تعداد کلیک: 1988
عنوان انگلیسی: Accelerating aircraft design
لینک: http://codesara.ir/content/m1005736-accelerating-aircraft-design
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1005736

خواص لختی جسم چند وجهی