باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۶۴کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

مودولاسیون QPSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: QPSK Modulation in AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۳۰کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNberCommunicationsmodulationqpskانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم مخابراتی در متلبطراحی و Read More →

نرخ خطای بیتی BPSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: Bit Error Rate of BPSK in AWGN Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۱۶کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

نرخ خطای بیتی BFSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: Bit Error Rate of BFSK in AWGN Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۴۵کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

کد گذاری مشترک کانال-منبع یک تصویر

عنوان انگلیسی: Joint source-channel coding of imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۴۰کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکد گذاری مشترک Read More →

مودلاسیون BPSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: BPSK Modulation in AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۴۴کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNberBinary Phase-Shift KeyingbitbpskCommunicationsdemodulationDigital Modulationebnomodulationsymbolافزایش برد سیگنالانتقال اطلاعاتپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیستم Read More →