کنترل ActiveX از مراحل APT موقعیت Thorlabs

عنوان انگلیسی: ActiveX control of APT Thorlabs positioning stagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۱۰کلید واژه ها:۳rd partyActiveXapt thorlabsElectrical Motorhardware drivermotornanotrakpiezovisual basicکاربرد متلب در مهندسی Read More →

اتصال به ؟ از طریق ActiveX API

عنوان انگلیسی: Connecting to Interactive Brokers via ActiveX APIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۸کلید واژه ها:api wrapperdata importfinanceFinancial Engineeringinteractive brokersتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

نرم افزار ارتباطات با مدت واقعی

عنوان انگلیسی: Realterm communications suiteزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۶کلید واژه ها:automationCommunicationsInstrument Controlrealtermrs232serialابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده خودکارمهندسی ابزار دقیقمهندسی کنترلنرم Read More →

خواندن از اکسل

عنوان انگلیسی: readfromexcelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۵کلید واژه ها:datadata exportdata importexcelmultiple rangesread excelreturns valuesSpreadsheetSPSSutilitiesاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهخواندن از اکسلreadfromexcel فرم Read More →

Biomed خوان + ویدئو خوان

عنوان انگلیسی: Biomed Reader + Video Readerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۰کلید واژه ها:ActiveXBiomedicalBiomedical Engineeringeegeventsmedicalroivideowmpبیوالکتریکبیومکانیکبیوموادزیست پزشکیکاربرد متلب در مهندسی پزشکیمهندسی بافتمهندسی پزشکیمهندسی پزشکی در Read More →

پشتیبانی ماوس سه بعدی با استفاده از کلاس ها و رویدادها

عنوان انگلیسی: ۳D mouse support using classes and eventsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۰۶کلید واژه ها:۳d3d connexions3d mouse3dconnexionsActiveXautomotiveclasscomdesignergonomicevent drivenhuman interfacelogitech mousenavigationobjectpackagepilotsapce navigatorspace navigatorspace pilotspacenavigatoruser Read More →

FastFillGrid

عنوان انگلیسی: FastFillGridزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۹کلید واژه ها:active xActiveXexamplegridguigui toolsSpreadsheetSPSStableاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهFastFillGridFastFillGrid فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   Read More →

متلب را به حرف بیاورید

عنوان انگلیسی: Make MATLAB Talkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۷۲کلید واژه ها:ActiveXinterfacingspeechtalkutilitiesvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانمتلب را به حرف بیاوریدMake MATLAB Talk فرم Read More →