فوریه بیضوی برای تجزیه و تحلیل شکل

عنوان انگلیسی: Elliptic fourier for shape analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۶۳کلید واژه ها:elliptic fourierelliptic fourier for shape analysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformimage Read More →

کاربرد هوش مصنوعی (ID A)- پازل-۸

عنوان انگلیسی: Application of Artificial Intelligence (ID A) – 8-Puzzleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۶کلید واژه ها:۸ puzzleaa starAIAI in MATLABArtificial IntelligenceheuristicsIntelligent SystemsMachine Intelligenceسیستم Read More →

؟ کسب داده ها

عنوان انگلیسی: Data Acquisition Thingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۲کلید واژه ها:analogdaqDAQ Carddata acquisitiondataqmeasurementsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQ؟ کسب Read More →

اندیس مفصل

عنوان انگلیسی: Articulation Indexزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۲کلید واژه ها:articulationaudio processingindexintelligibility audiospeechVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده سازی Read More →

دکمه شروع-توقف کسب داده

عنوان انگلیسی: Data Acquisition Start_Stop Buttonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۳کلید واژه ها:applicationbuttondaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementrealtimesignal processingstartstopاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQدکمه Read More →

کاربرد هوش مصنوعی (A)- پازل-۸

عنوان انگلیسی: Application of Artificial intelligence (A) – Puzzle – 8زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۰کلید واژه ها:aaaaaAIAI in MATLABArtificial Intelligencecompanion softwareIntelligent SystemsMachine Intelligenceneural Read More →

جعبه ابزار ازدحام ذرات

عنوان انگلیسی: Particle Swarm Optimization Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۱۷کلید واژه ها:bfoa_psodirect searchemergencehihiiiiiMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimal placementoptimizationParticle Swarm OptimizationpsoSwarm Intelligencetoolboxvoltage constraintآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم Read More →

شطرنج با Geedy Edi

عنوان انگلیسی: Chess with Greedy Ediزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۹۹کلید واژه ها:AIAI in MATLABalternative oopArtificial Intelligencechessevent programmingfungameIntelligent SystemsMachine Intelligenceسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد متلب Read More →

صلح شطرنج

عنوان انگلیسی: ChessPeaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۵۴کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligenceev-MOGA Multiobjective Evolutionary AlgorithmIntelligent SystemsMachine Intelligenceسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد متلب در هوش Read More →

حداکثر کاردینالیتی تطبیق

عنوان انگلیسی: Maximum Cardinality matchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۰کلید واژه ها:biotechfinanceFinancial Engineeringgraphsmathematicsmaximal cardinalitymcm maximum cardinality matchingoptimizationstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →