نتایج جستجو برای «AI»

تعداد کلیک: 608
عنوان انگلیسی: Data Acquisition Thing
لینک: http://codesara.ir/content/m1205498-data-acquisition-thing
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1205498
تعداد کلیک: 1549
عنوان انگلیسی: Application of Artificial Intelligence (ID A) - 8-Puzzle
لینک: http://codesara.ir/content/m1048192-application-of-artificial-intelligence-id8-puzzle
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1048192
تعداد کلیک: 1859
عنوان انگلیسی: ChessPeace
لینک: http://codesara.ir/content/m1048637-chesspeace
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1048637
تعداد کلیک: 1052
عنوان انگلیسی: Data Acquisition Start_Stop Button
لینک: http://codesara.ir/content/m1205387-data-acquisition-start-stop-button
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1205387
تعداد کلیک: 789
عنوان انگلیسی: Articulation Index
لینک: http://codesara.ir/content/m1800481-articulation-index
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1800481
تعداد کلیک: 1714
عنوان انگلیسی: Application of Artificial intelligence (A) - Puzzle - 8
لینک: http://codesara.ir/content/m1048081-application-of-artificial-intelligencepuzzle-8
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1048081

فوریه بیضوی برای تجزیه و تحلیل شکل