فوریه بیضوی برای تجزیه و تحلیل شکل

عنوان انگلیسی: Elliptic fourier for shape analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۰۷کلید واژه ها:elliptic fourierelliptic fourier for shape analysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformimage Read More →

؟ کسب داده ها

عنوان انگلیسی: Data Acquisition Thingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۹کلید واژه ها:analogdaqDAQ Carddata acquisitiondataqmeasurementsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQ؟ کسب Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: رویکرد هشدار عمومی برای سیستم های هوش مصنوعی

عنوان انگلیسی: Thesis: General Attention Mechanism for Artificial Intelligence Systemsتعداد کلیک: ۱۸۹۲کلید واژه ها:Reykjavík UniversityThesisپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه: رویکرد Read More →

کاربرد هوش مصنوعی (ID A)- پازل-۸

عنوان انگلیسی: Application of Artificial Intelligence (ID A) – 8-Puzzleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۰کلید واژه ها:۸ puzzleaa starAIAI in MATLABArtificial IntelligenceheuristicsIntelligent SystemsMachine Intelligenceسیستم Read More →

اندیس مفصل

عنوان انگلیسی: Articulation Indexزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۴کلید واژه ها:articulationaudio processingindexintelligibility audiospeechVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده سازی Read More →

دکمه شروع-توقف کسب داده

عنوان انگلیسی: Data Acquisition Start_Stop Buttonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۷کلید واژه ها:applicationbuttondaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementrealtimesignal processingstartstopاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQدکمه Read More →

صلح شطرنج

عنوان انگلیسی: ChessPeaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۳کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligenceev-MOGA Multiobjective Evolutionary AlgorithmIntelligent SystemsMachine Intelligenceسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد متلب در هوش Read More →