دانلود رایگان پایان نامه: تحلیل کامل الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان مبتنی بر جمعیت برای حل مسأله فروشنده دوره گرد (TSP) و مسأله تخصیص درجه دو (QAP)

عنوان انگلیسی: Thesis: A Detailed Analysis of the Population-Based Ant Colony Optimization Algorithm for the TSP and the QAPتعداد کلیک: ۱۸۹۶کلید واژه ها:ThesisUniversita di Bolognaپایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: نسخه جامع الگوریتم بهینه سازی مورچگان برای مسائل بهینه سازی پیوسته

عنوان انگلیسی: Thesis: A Unified Ant Colony Optimization Algorithm for Continuous Optimizationتعداد کلیک: ۳۱۶۲کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزگزارش آکادمیکدانلود رایگان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: الگوریتم ACO/F-Race: ترکیب الگوریتم ACO و روش های سرعت بخشی برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی دارای عدم قطعیت

عنوان انگلیسی: Thesis: ACO/F-Race: Ant Colony Optimization and Racing Techniques for Combinatorial Optimization Under Uncertainty تعداد کلیک: ۹۴۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: در باب تغییر ناپذیری الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان یا ACO برای حل مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP

عنوان انگلیسی: Thesis: On the Invariance of Ant Colony Optimization for the Traveling Salesman Problemتعداد کلیک: ۱۴۲۰کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود Read More →

بهینه سازی کلونی مورچه ها ACO

عنوان انگلیسی: Ant Colony Optimization (ACOزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۴۷کلید واژه ها:ACOamrit wanderAnt ColonyAnt Colony Optimizationdynamic job shop schedulling problemi am doing reserch Read More →