برازش گاوسی چرخیده شده دوبعدی

عنوان انگلیسی: ۲D Rotated Gaussian Fitزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۲کلید واژه ها:۲d gaussianCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittingimage processingrotated 2d gaussiansurface fittingاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →

فیلتر سریع FFW در غرب

عنوان انگلیسی: FFW Fastest Filtering in the Westزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۸۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاconvconv2Convolutioncorrelationfftfft2filter analysisFilter Designfunctional analysisnormalized crosscorsignal processingبینایی Read More →

تناسب گاوسی اوتوماتیک و گابور

عنوان انگلیسی: Auto Gaussian and Gabor fitsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۹کلید واژه ها:۲d gaussiancurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinggaborgaussiangaussian surfacegibbs samplingglobal optimizationimage processingmcmcoptimizationslice samplingsurface Read More →

اتصال تصادفی مرتب نقاط ۲D به کانتور کوچکترین مجموعه نزدیکترین همسایه

عنوان انگلیسی: Connect Randomly Ordered 2D Points into a Minimal Nearest-Neighbor Closed Contourزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۵۰کلید واژه ها:۲dApproximation AlgorithmscontourdistanceGraph algorithmsmatrixminimalnearestneighborNP-Complete Problemsorderorderingpathpointpointsroutesalesmanshortestshortest pathtravelingTraveling Read More →