نتایج جستجو برای «2d»

تعداد کلیک: 2194
عنوان انگلیسی: FFW Fastest Filtering in the West
لینک: http://codesara.ir/content/m1176786-ffw-fastest-filtering-in-the-west
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1176786
تعداد کلیک: 1651
عنوان انگلیسی: Auto Gaussian and Gabor fits
لینک: http://codesara.ir/content/m1189874-auto-gaussian-and-gabor-fits
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1189874
تعداد کلیک: 7310
عنوان انگلیسی: Active Shape Model (ASM) and Active Appearance Model (AAM)
لینک: http://codesara.ir/content/m1071518-active-shape-model-asm-and-active-appearance-model-aam
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1071518
تعداد کلیک: 1108
عنوان انگلیسی: inverse 2-D Laplace transform
لینک: http://codesara.ir/content/m1537473-inverse-2-d-laplace-transform
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1537473

HotPlot, مشاهده یک متغیر دو بعدی به عنوان یک رنگ روی داده های دوبعدی