یکسوساز کنترل شونده

عنوان انگلیسی: Controllable Rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۹کلید واژه ها:RecctifierSimPowerSystemالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایرسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتمحیط های Read More →

یکسوساز پالس ۱۲

عنوان انگلیسی: ۱۲ pulse Rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۷کلید واژه ها:۱۲ pulseac to dcconverterRecctifierrectifierSimPowerSystemالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایرسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →

یکسوساز نیم موج با بار RL با استفاده از تریستور

عنوان انگلیسی: Half wave rectifier with RL load using thyristorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۹کلید واژه ها:power electronicsrectifiersim powersimulationsimulinkThyristorالکترونیکتریستورجریان مستقیمرلهقدرتقطعات الکتریکیکلید حالت جامدمدار الکتریکینیمه Read More →

یکسو ساز تمام موج با بار RL با استفاده از تریستور

عنوان انگلیسی: full wave bridge rectifier with RL load with thyristorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۷کلید واژه ها:full wave bridge rectifierpower electronicsRecctifiersimpowerSimPowerSystemsimulationsimullinkThyristorالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیتریستورجریانجریان Read More →

یکسو کننده تمام موج پل با دیود هرز گرد

عنوان انگلیسی: Full Wave Bridge Rectifier with Free Wheeling Diodeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۳کلید واژه ها:Diodediode based rectifierfull wave bridge rectifierpower electronicsRecctifierSimPowerSystemsimulinkادوات الکترونیکیادوات Read More →

یکسو ساز دیودی نیم موج

عنوان انگلیسی: Half wave Diode based rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۳۳کلید واژه ها:Diodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه Read More →

یکسو کننده سه فازی نیمه کنترل شده با بار مقاوتی و مقاومتی-سلفی

عنوان انگلیسی: ۳Phase half contolled bridge rectifier with a load R,R-Lزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۴۲کلید واژه ها:RecctifierSimPowerSystemsimulationsimulinkThyristorالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیتریستورجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایررلهسیم پاور Read More →