تولید گزارش چک ها

عنوان انگلیسی: Generate Checks Reportزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۳کلید واژه ها:PolyspacereportStatic Code Analysisxmlاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل استاتیک Read More →

گزارش DAQ

عنوان انگلیسی: DAQ Reportزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۵کلید واژه ها:applicationdaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementReport Generatorsignal processingtest and measurementارائه گزارش در متلباندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپایگاه دادهپردازش Read More →

بازی ویدئویی (کامپیوتری) مهاجمان فضایی در متلب

عنوان انگلیسی: Matlab Space Invaders VideoGameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontrol designfungameguiimage processingmusicphysicssimulationspritestutorialvideogameسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

منوی محتوای تولید گزارش PolySpace HTML

عنوان انگلیسی: PolySpace HTML Report Generator Context Menuزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۷کلید واژه ها:PolyspaceReport GeneratorStatic Code Analysisارائه گزارش در متلباستاتیکبررسی کد منبعپایگاه دادهتجزیه Read More →

ژنراتور گزارش پوشش

عنوان انگلیسی: Coverage Report Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۱کلید واژه ها:automationcoberturaControl SystemsControl theorycoveragecoverage reporthudsonjenkinsjunitReport GeneratorSystems theorytestingunit testunit testingxunitاتوماسیونارائه گزارش در متلبپایگاه دادهساخت گزارشسیستم Read More →

گزارش تحلیلی بال صفحه

عنوان انگلیسی: Plane_wing_analytic_reportزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۷کلید واژه ها:automaticcalculation centrecalculation engineeringcomputerdivide mesh automaticdocumentdynamicfem finite element methodFinite ElementslockmatlabMechanical Engineeringmechanicssimulationsoftwareworkاجزای محدوداستاتیکالکترونیکالکتریسیتهالمان محدودتحلیل سازهترمودینامیکحل عددی معادلات Read More →