روشی نوین برای تعیین گروه های همنوای ژنراتوری و انسجام در اتصالات سیستم های قدرت با استفاده از ضریب سنکرونیزاسیون میان ژنراتورهای شبکه

عنوان انگلیسی: روشی نوین برای تعیین گروه های همنوای ژنراتوری و انسجام در اتصالات سیستم های قدرت با استفاده از ضریب سنکرونیزاسیون میان ژنراتورهای شبکهتوضیحات:در Read More →

نرم افزارهای مدیریت شکل

عنوان انگلیسی: Figure Management Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۵کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasefigurefiguresfull screenmonitorsmultipletileutilitiesانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

گروه بندی دو تابع

عنوان انگلیسی: Grouping of 2 functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۳۱کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemathematicsstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

محاسبه اطلاعات مشترک

عنوان انگلیسی: Mutual Information computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۴۲کلید واژه ها:a nice piece of workClassificationclusteringconditional probabilityData Mininghosajoint probabilitymake my life much easiermimutual informationmutual Read More →

نمودار گروه های نوارهای انباشته

عنوان انگلیسی: Plot Groups of Stacked Barsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۱کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemathematicsstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →