موقعیت یابی ماه در متلب

عنوان انگلیسی: Moon Positionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۳۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomicalastronomyephemerislunarmeeusmoonسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در هوا Read More →

فوریه بیضوی برای تجزیه و تحلیل شکل

عنوان انگلیسی: Elliptic fourier for shape analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۴۹کلید واژه ها:elliptic fourierelliptic fourier for shape analysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformimage Read More →

MRI چند ورودی چند خروجی

عنوان انگلیسی: MIMO MRIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۸کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryModel Predictive Controlsystem identificationSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلMRI Read More →

خواندن فایل های Tape7.scn خروجی حاصل از نرم افزار MODTRAN — نرم افزار مدل سازی انتقال تابشی جوی

عنوان انگلیسی: MODTRAN 4 Tape7.scn Parsing Scriptزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdata importmodtransignal processingspectral radianceسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →

ماشین کارائوکه بر پایه DSK

عنوان انگلیسی: ۶۷۱۳ DSK based Karaoke Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۳۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۶۷۱۳۶۷۱۳dskCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspFilter Designhardware targetskaraokesignal processingپردازش Read More →

خروجی DAC با نسخه نمایشی جعبه ابزار کسب داده

عنوان انگلیسی: DAC Output using Data Acq Toolbox Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۵کلید واژه ها:applicationdacdaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementsignal processingsinesquaretoolboxtranslationtrianglewaveformاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری Read More →