تناسب گاوسی اوتوماتیک و گابور

عنوان انگلیسی: Auto Gaussian and Gabor fitsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۸۱کلید واژه ها:۲d gaussiancurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinggaborgaussiangaussian surfacegibbs samplingglobal optimizationimage processingmcmcoptimizationslice samplingsurface Read More →

مدل های خطی تعمیم یافته بچ آنلاین تحت تلفات مربعی

عنوان انگلیسی: Online_Batch generalized linear models under square lossزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۶کلید واژه ها:generalized linear modelsLinear Regressionmachine learningmathematicsonline predictionregressionstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین Read More →

انتشار خطی برداری ساز Clohessy-Wiltshire Hill

عنوان انگلیسی: Vectorized Clohessy-Wiltshire Hill Linear Propagationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABchwclohessycwequation of motionlinearlinear propagationpropagationwiltshireسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →

جعبه ابزار برای انتشار غیر خطی

عنوان انگلیسی: Nonlinear Diffusion Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۱۰کلید واژه ها:anisotropic diffusioncoherenceenhancing diffusConvolutionfilteringfunctional analysisnonlinear diffusionبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتجعبه ابزار برای Read More →