اثر نویز فاز در کیفیت سیگنال

عنوان انگلیسی: Effect of phase noise on signal qualityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۱کلید واژه ها:Communicationsmathematicsmonte carlosignal processingالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش Read More →

کنترل کیفیت دانه برنج

عنوان انگلیسی: Rice Grain Quality Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۹کلید واژه ها:automationcomputer visionControl SystemsControl theoryDigital Image ProcessingImage Acquisitionimage processingmeasurementsignal processingSystems theoryاتوماسیوناکتساب تصویراکتساب عکساندازه Read More →

ارزیابی کیفیت تصویر فشرده شده

عنوان انگلیسی: Compressed image quality assessmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۳کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressionimage processingsignal processingsignal processingimage processingالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده Read More →