رگرسیون چند جمله ای چند متغیره

عنوان انگلیسی: Multivariable Polynomial Regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۳۰۴کلید واژه ها:least squares regression leave one out cross validation linear regression loocv multivariable regression Read More →

طراحی کنترل کننده خودکار بر اساس سنتز مو (mu-synthesis) برای یک هواپیمای مسافری (جت تجاری)

عنوان انگلیسی: mu-synthesis autoland controller for a business jetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۸۲کلید واژه ها:Aerospaceaircraftairplanecontrol designاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا Read More →

طراحی کنترل کننده خودکار بر اساس سنتز مو (mu-synthesis) برای یک هواپیمای مسافری (جت تجاری)

عنوان انگلیسی: mu-synthesis autoland controller for a business jetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۶۷کلید واژه ها:Aerospaceautomationcontrol designControl SystemsControl theorySystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

MPC — مثال فضای حالت محدود چند متغیره

عنوان انگلیسی: MPC — Multivariable Constrained State Space exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۹کلید واژه ها:constrainedModel Predictive ControlMPCmultivariablesimulationstate spaceتئوری کنترلسیستم دینامیکیکنترل پیش‌بینانه مدلکنترل چند Read More →

MPC — مثال فضای حالت محدود چند متغیره

عنوان انگلیسی: MPC — Multivariable Constrained State Space exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۶کلید واژه ها:automationconstrainedControl SystemsControl theoryMPCmultivariablesimulationstate spaceSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

جعبه ابزار چند ورودی چند خروجی

عنوان انگلیسی: MIMO Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۲کلید واژه ها:automationcontrolcontrol designControl SystemsControl theorygershgorini dont know how can i download this codes pleasethanksMIMOnot workingnyquistrgasmithmcmillanSystems Read More →