کنترل غیرخطی برای ربات ۳ DOF PUMA

عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۵۲کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceBacksteppingbackstepping controlBackstepping Methodcomputed torque controlControl EngineeringIntelligent Read More →

کنترل غیرخطی روبات Three DOF PUMA

عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۳کلید واژه ها:backstepping controlcomputed torque controlnonlinearnonlinear control of 3 dof puma Read More →

کنترل غیرخطی فرایند Four-tank

عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 4-tank processزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۴کلید واژه ها:control designnon linear controlsOptimal Controloptimizationsimulationsimulinkبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترل بهینهسیستم های Read More →

nnctrl

عنوان انگلیسی: nnctrlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۴۵کلید واژه ها:Feedbackfuzzy logicinverse controlneural networkneural networksNonlinear ControlOptimal Controlpredictivsystemsآموزش شبکه عصبیبرنامه ریزی پویابهینه سازیپرسپترون چند لایهتئوری کنترل Read More →

حل‌کننده سیستم معادلات غیرخطی (نیوتون-رافسون)

عنوان انگلیسی: Non-linear equations system solver (Newton Raphsonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۸کلید واژه ها:control designCrossovergenetic algorithmmathematicsmutationNewton-Raphsonoptimizationsimulationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم ژنتیکانتخاببهینه سازیپیدا Read More →

الگوریتم Levenberg-Marquardt-Fletcher برای مسئله کمترین مربعات غیرخطی

عنوان انگلیسی: LMFsolve.m — Levenberg-Marquardt-Fletcher algorithm for nonlinear least squares problemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۸۷کلید واژه ها:Curve FittingfletcherFunction ApproximationFunction Fittinglevenbergmarquardtnonlinear least squareoptimizationoverdeterminedاستنباط آماریانالیز Read More →

تجزیه و تحلیل سیستم تک ورودی تک خروجی غیرخطی با استفاده از سیمیواینک

عنوان انگلیسی: Nonlinear SISO system analysis using simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۶کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorylinearizationSystems theorytransfer functionاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →