شبیه سازی ربات دروازه بان

عنوان انگلیسی: Gantry robot simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۵۵کلید واژه ها:automationcomputer visionControl SystemsControl theoryDigital Image Processingimage processingrobot kalman video estimation estimator mode logic Read More →

کنترل غیرخطی برای ربات ۳ DOF PUMA

عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۴۴کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceBacksteppingbackstepping controlBackstepping Methodcomputed torque controlControl EngineeringIntelligent Read More →

شبیه سازی روبات گانتری

عنوان انگلیسی: Gantry robot simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۸۶کلید واژه ها:kalman filterKFlinear quadratic estimationLQEobject detectionPrediction Problemsrobot kalman video estimation estimator mode logic state Read More →

درایو (راه انداز) تفاضلی و بلاک ست موقعیت دهی سراسری (نسخه ۲٫۰)

عنوان انگلیسی: Differential Drive and Global Positioning Blockset v2.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۹۲کلید واژه ها:automotivecontrol designDifferential Drivedifferentialsglobal positioningguinavigationsimulationsimulinkvehicle robotالکترونیک در متلبالکترونیک صنعتیتقویت کننده Read More →

کنترل PID ربات PUMA560

عنوان انگلیسی: PID control of PUMA560 robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۹کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceIntelligent SystemsMachine Intelligencepidpid robot controlrobotسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →

کنترل غیرخطی روبات Three DOF PUMA

عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۸کلید واژه ها:backstepping controlcomputed torque controlnonlinearnonlinear control of 3 dof puma Read More →