شبیه سازی کد LDPC

عنوان انگلیسی: LDPC Code Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۳۵کلید واژه ها:AWGNcoding theoryinformation theoryldpclowdensity paritycheckmatlabsimulationاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →

نسخه نمایشی کنترل حرکت

عنوان انگلیسی: Motion Control Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۳۷کلید واژه ها:control designdemofeedforwardmodelbased designmodelingmotion controlmotorrobotsimulationsimulinksimulink modelsystem identificationtrajectory planningآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی Read More →

نسخه نمایشی کنترل حرکت

عنوان انگلیسی: Motion Control Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۳۷کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorydemofeedforwardmodelbased designmodelingmotion controlmotorrobotsimulationsimulinksimulink modelsystem identificationSystems theorytrajectory planningاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

نسخه نمایشی کنترل حرکت

عنوان انگلیسی: Motion Control Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۹۲کلید واژه ها:control designdemofeedforwardmodelbased designmodelingmotion controlmotorrobotsimulationsimulinksimulink modelState FlowStateflowsystem identificationtrajectory planningاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیجریان حالتسیمیولینکشبیه سازیماشین Read More →

نسخه نمایشی کنترل حرکت

عنوان انگلیسی: Motion Control Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۵۴کلید واژه ها:control designdemoElectrical Motorfeedforwardmodelbased designmodelingmotion controlmotorrobotsimulationsimulinksimulink modelsystem identificationtrajectory planningکاربرد متلب در مهندسی قدرتماشین های Read More →

طراحی BFSK با استفاده از ژنراتور سیستم

عنوان انگلیسی: BFSK design using system generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۳کلید واژه ها:bfskbinarycommunication schemesCommunicationsField-Programmable Gate ArrayFPGAfrequencyshift keyingsimulationsystem generator 101xilinxاف پی جی ایالکترونیکالکترونیک دیجیتالمدار Read More →

تجزیه و تحلیل شکل های اسیلوسکوپ

عنوان انگلیسی: shape analysis of oscillationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۰کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionData AnalysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier TransformmeasurementOscillatorsignal processingآنالیز فوریهاسیلاتوراندازه گیریاندازه Read More →

CUMSIM – انتگرال تجمعی سیمپسون

عنوان انگلیسی: CUMSIM — CUMulative SIMpson integralزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۰کلید واژه ها:Simpson Methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات عددیمحاسبه Read More →

مدولاسیون PCM

عنوان انگلیسی: PCM Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۰کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical Systemscoding schemecoding theorydemodulationguiinformation theoryMATLAB for Chemical Engineersmodulationpcmquantizationاطلاعاتافزایش برد Read More →