الگوریتم Levenberg-Marquardt-Fletcher برای مسئله کمترین مربعات غیرخطی

عنوان انگلیسی: LMFsolve.m — Levenberg-Marquardt-Fletcher algorithm for nonlinear least squares problemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۹۲کلید واژه ها:Curve FittingfletcherFunction ApproximationFunction Fittinglevenbergmarquardtnonlinear least squareoptimizationoverdeterminedاستنباط آماریانالیز Read More →

LMFnlsq – راه حلی برای کمترین مربعات

عنوان انگلیسی: LMFnlsq – Solution of nonlinear least squaresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۵۰کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلCurve FittingDifferential Equationfig and separatorfletcherFunction ApproximationFunction Read More →

شناسایی ساختار و مدل سازی مبتنی بر ترکیب برنامه ریزی ژنتیک (Genetic Programming) و کمترین مربعات متعامد (OLS)

عنوان انگلیسی: GP-OLS model structure identificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۳۶کلید واژه ها:CrossoverGenetic ProgramminggpMeta-Genetic Programmingmodelmutationoptimizationstructureالگوریتم تکاملیالگوریتم ژنتیکبرنامه ریزی ژنتیکبرنامه نویسی تکاملیبرنامه نویسی ژنتیکساختار درختیمحاسبات Read More →

الگوریتم میانگین کمترین مربعات

عنوان انگلیسی: Least Mean Square algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۷کلید واژه ها:Communicaton Systemisileast mean squarelmsتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی Read More →

برازش منحنی کمترین مربع

عنوان انگلیسی: Least Squares Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)توضیحات:Graphical interfacing of least squares Very limited application of least squares. It gives you the plotted Read More →