مدولاسیون pi_4 DQPSK

عنوان انگلیسی: pi_4 DQPSK Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۷کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemdemodemodulationmodulationsignal processingwirelessافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبدمدولاتوردمدولاسیونسیستم مخابراتیسیستم Read More →

نرخ خطای بیتی BPSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: Bit Error Rate of BPSK in AWGN Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۱۵کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →