کد گذاری مشترک کانال-منبع یک تصویر

عنوان انگلیسی: Joint source-channel coding of imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۴۰کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکد گذاری مشترک Read More →

کد نویسی هافمن

عنوان انگلیسی: Huffman Codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۰کلید واژه ها:binary representationcodecodificationcoding theoryCommunicaton SystemEntropyhuffman compressioninformation theoryآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل سیستم های مخابراتی Read More →

تبدیل کسرها از دودویی به دهدهی و برعکس

عنوان انگلیسی: Conversion of Fractions from Binary to Decimal and Vice Versaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۷کلید واژه ها:binarydecimalEntropyfractionsinformation theoryprecisionآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری Read More →

کدگذار -کدگشای پیچشی نرخ کدهای ۱-N

عنوان انگلیسی: Convolutional Encoder_Decoder of Rate 1_N Codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۶کلید واژه ها:awgn channelcoding theoryConvolutionconvolutional codesdecoderencodererror controlfunctional analysisgaptocapacityhamming codeshamming distancehard decodingshannons limitsignal Read More →

مدل سازی شمارنده ها و تایمرها در متلب embedded

عنوان انگلیسی: Modeling Counters and Timers in Embedded MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۰کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcountersembedded matlabFixed-PointFixed-Point Toolboxgrayhdljohnsonmodulo counterstimersالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه Read More →

کد متلب برای پیش بینی ماه گرفتگی

عنوان انگلیسی: A MATLAB Script for Predicting Lunar Eclipsesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۶کلید واژه ها:astronomyLunar Eclipsemathematicssimulationخسوفخورشید گرفتگیزمینسایه زمینستاره شناسیفضاماهماه‌گرفتگیمدار ماهنجومکد متلب برای پیش Read More →