کدگذاری Levenstein

عنوان انگلیسی: Levenstein Codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۰کلید واژه ها:channel codingCompressionCompression in MATLABData Compressionhuffmaninformation theorylevensteinuniversal codingاطلاعاتالگوریتم های فشرده سازیبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتفشرده سازیفشرده Read More →

شبیه ساز کدگذاری داده ها

عنوان انگلیسی: Encoded Data Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۴کلید واژه ها:codecoding theoryencodeinformation theorymagnetic recordingrandomsimulateاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →

مثالی از کدگذاری ؟

عنوان انگلیسی: Example of Lempel Ziv codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۸کلید واژه ها:CommunicationsCompressionCompression in MATLABData Compressionencodelempel zivsignal processingالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده Read More →

رمزگذاری، کدگذاری و به کمینه کردن داده ها

عنوان انگلیسی: Encryption, Coding and Minimizing Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۶کلید واژه ها:Communicationscomputer visionDigital Image Processingimage processingmatrixsignal processingVideo Processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

مزایای کدگذاری بایتی

عنوان انگلیسی: Byte encoding utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۰کلید واژه ها:base64CompressionCompression in MATLABData Compressiondata importencodegzipzlibالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی Read More →

کد گذاری هافمن و کدگذاری حسابی

عنوان انگلیسی: Huffman Coding and Arithmetic Codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۵۹کلید واژه ها:arithmetic codingcabac entropy encodecoding theoryCompressionCompression in MATLABData Compressionhuffman codingi need cabac Read More →

تصمیم گیری سخت کدگذاری-کدگشایی پیچشی

عنوان انگلیسی: hard decision convolutional coding_decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۶کلید واژه ها:ber curvecoding theoryCommunicationsConvolutionconvolutional codingcv codefunctional analysisinformation theoryviterbiاطلاعاتبازیابی اطلاعاتبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

کدگذاری مکمل

عنوان انگلیسی: Complement Codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۸۳کلید واژه ها:adapive resonance theoryartmodelingneural networkneural networksreprocessingsimulationآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهساختار شبکه عصبیشبکه عصبیشبکه عصبی چند Read More →