کتابخانه جامع توابع و برنامه های هوا فضا

عنوان انگلیسی: Airlibزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۷۰۹کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftautomationboeing 747cessnaControl SystemsControl theoryfdcFeedbackFeedback LinearizationflightNonlinear ControlSystems theoryx1اتوماسیونخطی سازی با فیدبکخطی سازی فیدبکسیستم Read More →

کتابخانه شبه طیفی Laguerre

عنوان انگلیسی: Laguerre spectral_pseudospectral libraryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلcollocationDifferential Equationlaguerreodepseudospectralsemiinfinitespectralunboundedحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل معادلات Read More →

کتابخانه مکانیک مدارهای گردشی در متلب

عنوان انگلیسی: Orbital Mechanics Libraryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۹کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABkeplerkeplerianmechanicsorbital mechanicsorbits cartesiansatellitevery useful program and have good commentsسیستم های Read More →

کتابخانه DDE برای سیمولینک

عنوان انگلیسی: DDE Library for Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۹کلید واژه ها:DDEDDE in MATLABDDE در متلبDynamic Data Exchangeاتصال توسط روش DDEاتصال متلب و Read More →

عملگر تعیین حوزه NameSpace

عنوان انگلیسی: NameSpace scoping operatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۹۳کلید واژه ها:Directory SearchDirectory Search in MATLABnamespacepackagepathscopescopingجستجوجستجو در متلبجستجوی دایرکتوریجستجوی دایرکتوری در متلبدایرکتوریدایرکتوری در متلبطبقه Read More →

جعبه ابزار یادگیری عمیق

عنوان انگلیسی: Deep Learning Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۸۲کلید واژه ها:autoencoderbackpropagationConvolutionconvolutional neural netdeep belief networkdeep learningfeedforwardfunctional analysislogistic regressionmachine learningneural netrestricted boltzmann machineبینایی ماشینپردازش Read More →

کتابخانه ماتریس ها برای سیمیولینک

عنوان انگلیسی: Matrix Library for Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABlibrarymanipulatingmatrixsimulinkutilitiesسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →