کتابخانه BG V.2.1 بلوک افزونه گراف odn

عنوان انگلیسی: bond graph add-on block library BG V.2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۷۶کلید واژه ها:Aerospaceautomotivebond graphbondgraphdedemoenergyenergy structure of systemsmodelingphysicspower flowPower Systemsimulationsimulinkانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه Read More →

روشی نوین برای تعیین گروه های همنوای ژنراتوری و انسجام در اتصالات سیستم های قدرت با استفاده از ضریب سنکرونیزاسیون میان ژنراتورهای شبکه

عنوان انگلیسی: روشی نوین برای تعیین گروه های همنوای ژنراتوری و انسجام در اتصالات سیستم های قدرت با استفاده از ضریب سنکرونیزاسیون میان ژنراتورهای شبکهتوضیحات:در Read More →

شبیه سازی دینامیک کانتور گرداب کیرشهف

عنوان انگلیسی: Kirchhoff Vortex Contour Dynamics Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۴کلید واژه ها:chemistrykirchhoff vortex contour dynamics 2d fluids ellipse ellipticalOscillatorphysicsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج Read More →

کتابخانه DDE برای سیمولینک

عنوان انگلیسی: DDE Library for Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۵کلید واژه ها:DDEDDE in MATLABDDE در متلبDynamic Data Exchangeاتصال توسط روش DDEاتصال متلب و Read More →

ساختمان کتابخانه resusable برای کارگاه های بلادرنگ و توکار رمز گذار محیط زیست

عنوان انگلیسی: Building resusable libraries for the Real-Time Workshop Embedded Coder Environmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۹کلید واژه ها:articlececlipseEmbedded CenterlibrariesMicroprocessorpackngopaperreusablevisualwhitepaperالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاطراحی سیستم های Read More →