تخمین و تولید کاپیولا

عنوان انگلیسی: Copula generation and estimationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۱کلید واژه ها:archimedeancanonical maximum likelihoodCopulacorrelationellipticalNonlinear CorrelationprobabilityProbablistic Modelstatisticsاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل سازی وابستگیمدل سازی Read More →

الگوریتم مرزی کاپیولا یا CMA

عنوان انگلیسی: Copula-Marginal Algorithm (CMA)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۸کلید واژه ها:CopulacorrelationNonlinear Correlationportfolio managementProbablistic Modelquantitative financerisk managementstatisticsاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل سازی وابستگیمدل سازی Read More →

تخمین پارامتر مدل های GARCH (گارچ) و COPULA (کاپیولا) با استفاده از بیشینه راست نمایی (Maximum Liklihood)

عنوان انگلیسی: fitModelpp functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۵۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABfitparpgarchgjrvalue at riskvarسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

توابع کاپیولا

عنوان انگلیسی: Copula Functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۰کلید واژه ها:Copulacorrelationmonte carloNonlinear CorrelationPower SystemprobabilityProbablistic Modelstatisticsاحتمالاتالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیانرژیتوان الکتریکیروش مونت‌کارلوسامانه انرژیسامانه Read More →

جعبه ابزار کاپیولا دینامیک ۳٫۰

عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox 3.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۷۲کلید واژه ها:Copulacopula vinescopulascorrelationdependenceEconometricsEconomicsfinancefinancial econometricsFinancial EngineeriggarchNonlinear CorrelationProbablistic Modelاحتمالاتاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم Read More →

جعبه ابزار کاپیولا دینامیک ورژن ۱

عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox version 1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۲کلید واژه ها:Copulacopulascorrelationdynamic dependencelog likelihoodNonlinear CorrelationProbablistic Modelvinesاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل سازی وابستگیمدل Read More →

تخمین ارزش در معرض خطر (VaR) با استفاه از ترکیب شرطی کاپیولا (Copula) و واریانس شرطی (GARCH)

عنوان انگلیسی: Estimation value at risk by using Conditional Copula-GARCHزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۹۶کلید واژه ها:conditional copula garchCopulacorrelationfinanceFinancial EngineeringgarchGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticityguassian copulaNonlinear Read More →

جعبه ابزار کاپیولا دینامیک ۲٫۰

عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox 2.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۵کلید واژه ها:Copulacopula garchcopula vinescorrelationgaussian copula graphical modelsNonlinear CorrelationProbablistic Modelاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل Read More →