کد گذاری مشترک کانال-منبع یک تصویر

عنوان انگلیسی: Joint source-channel coding of imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۳۵کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکد گذاری مشترک Read More →

احتمال خطای BPSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: BPSK Probability of Error in AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۹۵کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNBinary Phase-Shift KeyingbpskCommunicationsDigital Modulationerrormodulationnoisepbskprobabilitywhite gaussianانتقال اطلاعاتسیستم های Read More →

مودلاسیون BPSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: BPSK Modulation in AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۴۱کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNberBinary Phase-Shift KeyingbitbpskCommunicationsdemodulationDigital Modulationebnomodulationsymbolافزایش برد سیگنالانتقال اطلاعاتپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیستم Read More →