کارت NI-DAQ کسب داده

عنوان انگلیسی: NI-DAQ Card Data Acquisitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۳کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionguiinstrumentationmeasurementnidaq cardsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت Read More →

مثال های DAQmx

عنوان انگلیسی: DAQmx examplesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۳کلید واژه ها:daqDAQ Carddaqmxdata acquisitionmeasurementnational instrumentsnicaiudllnidaqnidaqmxhsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQمثال های Read More →

مثال شمارنده

عنوان انگلیسی: Counter Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۲کلید واژه ها:applicationcountercountertimerdaqDAQ Carddata acquisitiondllexamplelinkedlinked librarymeasurementnational instrumentssignal processingtimerاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQمثال Read More →

ابزار مدار (نسخه نمایشی تست و اندازه گیری)

عنوان انگلیسی: CircuitTool (a Test and Measurement Demo)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۵۹کلید واژه ها:applicationcircuitcircuit tooldata acquisitionexamplesysidsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی Read More →

CircuitTool (نسخه ی نمایشی تست و اندازه گیری)

عنوان انگلیسی: CircuitTool (a Test and Measurement Demo)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۵۸کلید واژه ها:applicationautomationcircuitcircuit tooldaqDAQ Carddata acquisitionexampleInstrument Controlmeasurementsignal processingsysidsystem identificationابزار دقیقاندازه گیریاندازه گیری Read More →

رابط کلاس به MCC USB-ERB24

عنوان انگلیسی: Class interface to MCC USB-ERB24زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۶کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionerbmccmeasurementrelaysignal processingusbاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت Read More →

نسخه نمایشی نمودار آبشاری سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Waterfall Plot Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۶کلید واژه ها:applicationapplicationsdaqDAQ Carddata acquisitiondata acquisition toolboxexamplefftmeasurementsignal processingtest and measurementاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →

کسب داده ؟ سیمیولینک – مدل مثالی

عنوان انگلیسی: Data acquisition into Simulink – example modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۲کلید واژه ها:audiodaqDAQ Carddata acquisitionDigital Signal Processingdspmeasurementmseriessignal processingsimulink data acquisitionsimulink mseriesspectral Read More →