تولباکس (جعبه ابزار) ژئودزیک

عنوان انگلیسی: Geodetic Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۸۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanglecoordinatecoordinatesdateearth sciencegeodesygeodeticgeomaticsgpsgps weekjulianmathematicsmeasurementoptimizationstatisticsstatistics surveyingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

مختصات ژئودزیکی و زمین مرکزی

عنوان انگلیسی: Geodetic and Geocentric Coordinatesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcoordinate transformationsmathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →